Samen leven

Visie

Onze bewoners worden gezien als mensen met een eigen sociale, culturele en maatschappelijke achtergrond. Hij/zij wordt hierbij gezien als een uniek wezen met eigen (specifieke) wensen en behoeften.

De bewoners moeten zo veel mogelijk hun leven naar eigen inzicht kunnen invullen en in staat worden gesteld een zo normaal mogelijk leven te leiden en op alle gebieden van de samenleving te kunnen participeren.

Kwaliteit van leven van onze bewoners staat centraal. De bewoners hebben recht op een volwaardige plaats in de samenleving.
Zij hebben zelf zo veel mogelijk zeggenschap over hun eigen leven.

Doelstellingen

De statuten:
De stichting stelt zich ten doel het in standhouden van een kleinschalige woonvorm voor mensen met een verstandelijke beperking.

Een woonvorm waarin de bewoners kansen worden geboden om:

- Te kunnen deelnemen aan de samenleving.
- Zich te kunnen ontplooien.
- Volwaardig kunnen wonen, in volwaardige appartementen.
- Daar waar mogelijk zelf invulling kunnen geven aan hun leven.
- Relaties te kunnen onderhouden met degenen van hun keuze.
- Gerespecteerd worden door anderen als een volwaardig persoon.
- Zich lichamelijk, psychisch, en emotioneel goed te voelen.
- Hun rechten te kunnen uitoefenen.

Zij tracht deze doelen te kunnen bereiken door middel van:

- Het bieden van passende woonruimte.
- Het bieden van alle noodzakelijk persoonlijke begeleiding cq zorg.
- Het bieden van een prettige woon/leefomgeving.
- Het hebben van gekwalificeerd personeel.